Kategorie

Náhradní plnění

Po domluvě Vám naše firma dodá reklamní předměty včetně náhradního plnění. Od ledna 2015 došlo k úpravě zákona o zaměstnanosti.

 

„Náhradní plnění“ je způsob jak naplnit ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákonné normy s tímto související, pokud zaměstnavatel není schopen naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svém pracovním poměru a současně nechce platit značně vysoký odvod do státního rozpočtu za takto nenaplněný povinný podíl. 

Možnosti plnění zákona:

  1. Odvodem do státního rozpočtu
  2. Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %).
  3. Odebrat zboží či služby od firmy, která dle zákona může poskytovat tzv. „náhradní plnění“ a to v zákonem stanovené výši - to jsou i naše reklamní předměty s potiskem.

 

Vymezení  okruhu osob se zdravotním postižením - § 67 zákona

(po novele zákona č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2015)

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

a) invalidními ve třetím stupni (dále jen osoba s těžším zdravotním postižením),

b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo

c) zdravotně znevýhodněnými

 

Povinnosti zaměstnavatele 

§ 81

  1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
  2. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní:a) zaměstnáváním v pracovním poměru,b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, neboc) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
  3. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.
  4. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
  5. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Pozn.: Odstavcem 3 je nově stanovena velikost objemu poskytnutého náhradního plnění pro všechny odběratele od jednoho dodavatele a to v závislosti na počtu zaměstnanců dodavatele. Všichni dodavatelé náhradního plnění mají povinnost vést evidenci poskytnutého plnění jednotlivým odběratelům. Tím dochází k zamezení tzv. "překupování", kdy firma s minimálním počtem zaměstnanců se zdravotním postižením nakupovala zboží a následně jej prodávala v rámci náhradního plnění.   

 

Z následujících rozborů vyplývá, že jestliže zaměstnavatel (zákazník) nemá z provozních důvodů možnost naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením je pro něj varianta odběru výrobků nebo služeb ideálním řešením. Při započítání možnosti uplatnění náhradního plnění je úspora za odběr  35,7 %.

 


Kontaktujte nás

Zavolejte nám na naší zákaznickou linku:

Telefon:+420 737 242 292

Napište nám info@bmktrading.cz

Odběr novinek